DOPRAVA ZDARMA OD 1 999,00 Kč

Obchodní podmínky internetového obchodu ANDŻELA

Majitelem internetového obchodu ANDŻELA je: Andżela Andżelika Sekuter, adresa: ul. Wynalazek 2/214, 02-677 Warszawa, DIČ 836-165-35-78, IČO 100096511.

Korespondenční adresa internetového obchodu: OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika

Ostatní kontaktní údaje: e-mail: [email protected], telefonní číslo +420 255 790 575 (Po-Pá od 8:00-16:00)

Číslo účtu: 28 0233 9654 / 2010

Slovník pojmů použitých v Obchodních podmínkách:

Pokud se v další části Obchodních podmínek vyskytnou níže uvedené pojmy napsány velkými písmeny, je třeba je chápat v uvedeném smyslu, pokud z kontextu nevyplývá jinak:

Cena -výška odměny brutto (včetně DPH) uvedená v CZK splatná Prodávajícímu za převod vlastnictví daného zboží na zákazníka v souladu s Kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na doručení, pokud podmínky Akce, použité v Eshopu neurčují jinak.

Obecný ceník - ceny viditelné v Internetovém obchodě pro uživatele, který není přihlášen do Mého účtu.

Pracovní den -počet dnů od pondělí do pátku, kromě dní, které jsou zákonem určeny jako pracovní volno v Polsku.

Obchodní informace - informace o zboží zobrazené v Internetovém obchodě. Obchodní informace týkající se ceny a dostupnosti zboží ve fázi před přidáním zboží do košíku a přihlášením se na účet netvoří nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu k zahájení vyjednávání.

Klauzule - souhlasy ve formě tzv. "Check-boxů" jako součást formuláře dostupného na webové stránce internetového obchodu při registraci v internetovém obchodě, jejichž zaškrtnutí znamená souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů v Internetovém obchodě a zvlášť - souhlas s odebíráním Newsletteru.

Klient - (1) fyzická osoba, která dovršila 13 let (třináct) života, ale pokud tato osoba nemá 18 (osmnáct) let, je třeba souhlasu jejího zákonného zástupce, pokud nemá úplnou způsobilost na právní úkony, a také (2) právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jejíž právní předpisy přiznávají právní způsobilost, která využívá zejména Internetový obchod, která zadává Objednávku podle pravidel stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Výše uvedený souhlas statutárního zástupce nebo zákonného zástupce v případě Klientů s omezenou způsobilostí k právním úkonům by měl zahrnovat i souhlas s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, zejména se zpracováním osobních údajů. Souhlas je třeba zaslat na adresu: OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika a rovněž fo formě scanu na email: [email protected]

Spotřebitel - fyzická osoba, která provádí právní úkony s prodávajícím, včetně uzavření kupní smlouvy, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesionální činností.

Košík - služba zpřístupněna každému Zákazníkovi, který využívá Internetový obchod, spočívající v tom, že mu umožňuje snadno zadat objednávku na jeden nebo několik produktů, zadat slevové kódy, které umožňují snížení ceny za podmínek stanovených v samostatných dohodách / Obchodních podmínkách, a to spolu se souhrnem cen jednotlivých produktů a všech produktů spolu (včetně nákladů na přepravu) s uvedením očekávaného data dodání Zboží. Košík shromažďuje nabídky na uzavření kupní smlouvy zákazníkem, tzn. v rámci jedné objednávky je možné předložit více než jednu nabídku na uzavření kupní smlouvy.

Můj účet - podstránka Internetového obchodu, dostupná po zaregistrování zákazníka na webové stránce Internetového obchodu. V rámci Účtu dostupného na této webové stránce může zákazník zejména zadávat objednávky a číst nabídky připravené společností Andżela Andżelika Sekuter. (Dále též " Účet "). Účet je označen individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem uvedeným zákazníkem, což mu umožňuje využívat další funkce / služby.

Newsletter - Služba, která umožňuje všem Zákazníkům, kteří ji používají, přijímat pravidelné informace od Prodávajícího, zejména o zboží, Internetovém obchodě včetně nových produktů a Akcií, na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, s výslovným souhlasem Zákazníka.

Nabídka - obsah označený jako souhrn objednávky, zobrazený zákazníkovi po přidání zboží do košíku.

Akce zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb upravené v podmínkách uvedených v Internetovém obchodě, navržené prodejce m v konkrétním čase, které může Zákazník použít za podmínek v něm stanovených.

Reklamace - postup v případě vady prodaného Zboží.

Obchodní podmínky - Obchodní podmínky Internetového obchodu ANDŻELA, které specifikují práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníky týkající se využívání Služeb a uzavírání smluv o prodeji Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky jsou tyto Obchodní podmínky uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb.

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Internetový obchod / Obchod Andżela - webová stránka Vlastníka Internetového obchodu ANDŻELA na adrese www.andzela.cz. Internetový obchod umožňuje Zákazníkům číst Obchodní informace a uzavřít s Andżela Andżelika Sekuter) smlouvy o prodeji zboží nabízeného společností Andżela Andżelika Sekuter. na základě Objednávek zadaných Zákazníkem.

Prodejce - Andżela Andżelika Sekuter, adresa: ul. Wynalazek 2/214, 02-677 Varšava, DIČ 836-165-35-78, IČO 100096511. < / p>

Kupní smlouva kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku, týkající se prodeje Zboží prodejcem zákazníkovi za úhradu ceny navýšené o případné další poplatky, včetně přepravních nákladů, jejichž podmínky jsou stanoveny zejména v těchto Obchodních podmínkách. Kupní smlouva se uzavírá mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím komunikace na dálku poté, co prodávající přijme objednávku za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Každé zboží je předmětem zvláštní kupní smlouvy. Prodávající může uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem, který není spotřebitelem, v důsledku uzavření smlouvy bez dodržení postupu stanoveného v těchto Obchodních podmínkách, který bude na žádost kterékoli strany Kupní smlouvy potvrzen e-mailem.

Služba - služba poskytovaná elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb, sestávající z možnosti založení Účtu v Internetovém obchodě, uzavírání kupních smluv prostřednictvím Internetového obchodu, přidávání Zboží klientem do košíku v Internetovém obchodě, přístup k informacím o všech objednávkách zadaných těmto zákazníkům v Internetovém obchodě. Prodejce je poskytovatelem služeb a Zákazník je odběratelem Služby.

Objednávka - vyjádření vůle zákazníka, zaměřené bezprostředně na uzavření kupní smlouvy na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, v níž se uvede alespoň druh, počet produktů, údaje Zákazníka potřebné na možné uzavření a plnění Kupní smlouvy. Přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího znamená uzavření Kupní smlouvy.

I. Všeobecné informace

 1. Obchodní podmínky jsou určeny zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, jakož i zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, využívaje Internetový obchod, služby nebo uzavírají Kupní smlouvy ( podléhají kapitole X. Obchodných podmínek, která je určena pouze Zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli ). V případě Zákazníků, kteří nejsou Uživateli, má kapitola X. předpisů přednost před ostatními ustanoveními Obchodních podmínek.
 2. Obchodní podmínky jsou k dispozici pro tisk, stahování, reprodukci a nahrávání Zákazníkem na webové stránce Internetového obchodu v záložce " Obchodní podmínky ".
 3. Souhlas s Obchodními podmínkami je dobrovolný, ale nezbytný k založení Účtu nebo za účelem vytvoření Objednávky Zákazníkem.
 4. Obchodní podmínky určují podmínky uzavření a plnění Kupní smlouvy týkající se Zboží nacházejícího se na stránce Internetového obchodu, zejména:
  • pravidla registrace a používání Účtu jako součásti Internetového obchodu;
  • podmínky pro elektronickou rezervaci Zboží, který je dostupný v rámci Internetového obchodu ( v závislosti na dostupnosti této funkcionality );
  • podmínky a pravidla odesílání objednávek elektronicky v rámci Internetového obchodu;
  • pravidla uzavírání Kupních smluv využívajících Služby poskytované v rámci Internetového obchodu.
 5. Obsah Internetového obchodu není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu, zejména jejich popis, technické a funkční parametry, jakož i ceny, jsou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku, nejde o nabídku v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Kupní smlouva se uzavírá podle postupu uzavírání Kupní smlouvy uvedeného v kapitole III. Obchodních podmínek.
 6. Hlavním předmětem poskytování podle Obchodních podmínek je prodej Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství objednaného zboží nabízeného v Internetovém obchodě za akční ceny.
 7. Internetový obchod Andżela vynakládá veškerou snahu, aby se fotografie, popisy a technické údaje umístěného Zboží pokud možno co nejvíce shodovaly s realitou.
 8. Způsob použití zboží a jeho údržby určuje výrobce zboží, kterým není Prodejce.
 9. Zákazník se může zkontaktovat s Internetovým obchodem Andżela, prostřednictvím e-mailu: [email protected] nebo bezprostředně na adrese: tj. OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika.
 10. V případě telefonického kontaktu Zákazník hradí poplatky za hovor dle ceníku vybraného operátora.
 11. Ve věcech, na které se nevztahují Obchodní podmínky, se použijí ustanovení obecně použitelného práva v Polsku včetně občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 r., Dále " Zákon o právech spotřebitele
 12. Obchodní podmínky nezbavují zákazníka zákonných práv, zejména spory o to, aby zakoupené zboží bylo v souladu s popisem, byl vhodný pro zamýšlený účel a měl uspokojivou kvalitu. V případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a závaznými právními předpisy, které spotřebitelům dávají zvláštní práva, se tato ustanovení upřednostní.
 13. Při rozdávání poukázek organizovaných společností Andżela Andżelika Sekuter., které jsou spojeny se zákaznickou aktivitou na stránkách sociálních sítích společnosti Andżela Andżelika Sekuter. tatáž osoba nemůže být zvolena více než jedenkrát za 12 měsíců.
 14. Oblečení jsou měřené naplocho! Jednotlivé rozměry se mohou lišit +/- 2 cm.

II.Podmínky poskytování elektronických služeb

 1. Na zadávání objednávek v Internetovém obchodě je třeba mít zařízení, které umožňuje přístup na internet, e-mail, jakož i správně nakonfigurován webový prohlížeč: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari s podporou Java Script. V klientově prohlížeči musí být povolena možnost akceptování " cookies " a aktivní interpretátor JavaScriptu.
 2. Za účelem využívání Internetového obchodu by měl zákazník získat přístup k počítači nebo koncovému zařízení s přístupem na internet sám.
 3. Prodejce poskytuje zákazníkům bezplatně následující služby prostřednictvím internetového obchodu:
  • Účet;
  • umožnění Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;
  • prezentování Klientům reklamního obsahu přizpůsobeného jejich zájmům;
  • umožnění Zákazníkům využívat služeb košíku;
  • umožnění prohlížení obsahu umístěného v rámci internetového obchodu;
  • Newsletter;
  • rezervace Zboží ( v závislosti na dostupnosti takové funkcionality ).
 4. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá, když Zákazník obdrží potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování Služeb zaslané Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci (potvrzení o vytvoření účtu). Účet je poskytován bezplatně na dobu neurčitou. Vytvoření Účtu není nutné k zadání objednávky v Internetovém obchodě.
 5. Zákazník si může zřídit Účet během procesu nákupu zboží v internetovém obchodě nebo bez nutnosti současného nákupu Zboží v Internetovém obchodě.
 6. Zřízení Účtu v Internetovém obchodě probíhá následovně: Zákazník vyplní registrační formulář, který je k dispozici na internetové stránce Internetového obchodu, přičemž poskytuje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, datum narození. Odmítnutí vyplnit pole označené "*" brání vytvoření uživatelského Účtu. Symbol "*" označuje pouze osobní údaje potřebné k založení, úpravě obsahu, změnu nebo ukončení právního vztahu spočívajícího v tom, že máte Účet v internetovém obchodě ..
 7. Podmínkou registrace je kromě poskytnutí osobních údajů i souhlas s obsahem Obchodních podmínek Internetového obchodu a obsahem Ochrany osobních údajů, tj přijetím prohlášení, která říká: " Souhlasím s Obchodními podmínkami Internetového obchodu Andżela a Ochranou osobních údajů. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Andżela Andżelika Sekuter se sídlem v Varšavě 02-677, ul. Wynalazek 2/214 pro účely registrace účtu a zpracování transakcí, jakož i na svěření údajů na zpracování subjektům spolupracujícím se společností Andżela Andżelika Sekuter) v oblasti zpracování objednávek (např. kurýrů). Zpracování Osobních údajů se uskuteční na základě ustanovení o Ochraně osobních údajů. Poskytování Osobních údajů je dobrovolné, avšak neudělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů brání registraci na webu, jakož i realizaci objednávek. "
 8. Zákazník, který vyplní registrační formulář uživatele Internetového obchodu, zaškrtne políčko "" "" Souhlasím s Obchodními podmínkami Internetového obchodu Andżela a s Ochranou osobních údajů. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ... "a kliknutím na tlačítko" Registrovat "na webové stránce Internetového obchodu www.andzela.cz: Ověření / registrace prohlašuje a potvrzuje, že:
  • osobní údaje uvedené ve formuláři jsou totožné se skutečností,
  • ním uvedené údaje neporušují práva třetích stran,
  • seznámil se s Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů a zavazuje se je dodržovat.
 9. Po vyplnění registračního formuláře a kliknutí na tlačítko " Registrovat " je možné přidat adresu pro doručování, získat poukázky, vytvořit seznam přání (oblíbené zboží), nakupovat v Internetovém obchodě.
 10. Zákazník může kdykoli požádat o zrušení Účtu zasláním prohlášení o úmyslu odstoupit od služby jakýmkoliv způsobem, který zajistí, že toto prohlášení bude doručeno Prodávajícímu, zejména zasláním e-mailové zprávy na adresu [email protected] nebo písemně na adresu: OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika. Zrušení účtu nemá vliv na povinnost uzavřít prodejní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, dokud Prodejce nedostane prohlášení zákazníka o odstoupení od služby. Zrušení účtu nemá vliv na objednání kurýra za účelem vyzvednutí zboží, dokud Prodejce nedostane prohlášení zákazníka o vůli týkající se zrušení Účtu.
 11. Prodávající může vypovědět smlouvu Zákazníkovi o poskytování elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím internetové stránky www.andzela.cz v případě, že Zákazník poruší ustanovení Obchodních podmínek nebo Ochranu osobních údajů, jakož i pokud Zákazník nesouhlasí se změnami obsahu Ochrany osobních údajů. Výpovědní lhůta je 14 dní. Prohlášení o ukončení smlouvy bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou ve fázi vytvoření účtu. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost plnění Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu v době ukončení smlouvy. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost vyzvednout Zboží kurýrem, pokud Zákazník zadá Objednávku do času ukončení smlouvy.
 12. Zákazník sa zaväzuje predovšetkým:
  • poskytovať vo formulároch v rámci Internetového obchodu výlučne pravdivé, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje o Zákazníkovi;
  • okamžitě aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, poskytnutých Zákazníkem Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, zejména do té míry, do jaké je to nezbytné pro jejich řádné plnění. Zákazník může kdykoliv změnit údaje zadané při vytváření účtu s využitím možností dostupných na Účtu;
  • využívať služby a funkcionality poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý nenarúša fungovanie Predávajúceho a Internetového obchodu;
  • využívať služby a funkcionality poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami práva, ustanoveniami Obchodných podmienok, ako aj zvykov a zásad sociálneho spolužitia, ktoré boli prijaté v danom rozsahu;
  • využívať služby a funkcionality poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý nie je zaťažujúci pre ostatných Zákazníkov a Predávajúceho;
  • včasné zaplatenie ceny a ďalších nákladov stanovených Zákazníkom a Predávajúcim v plnej výške;
  • neposkytovať ani ďalej neodovzdávaťv rámci Internetového obchodu akýkoľvek obsah zakázaný platnými zákonmi, najmä obsah porušujúci autorské práva tretích osôb alebo ich osobné práva;
  • neprijímať opatrenia, ako sú napríklad: (1) odosielanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v Internetovom obchode (spam) alebo umiestňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje zákon (zákaz umiestňovať nezákonný obsah), (2) vykonávanie činností v oblasti IT alebo akýchkoľvek iných aktivít zameraných na získanie držby informácie, ktoré nie sú určené pre Zákazníka, vrátane údajov iných Zákazníkov alebo zasahovania do zásad alebo technických aspektov fungovania Internetového obchodu a spracovania platieb, (3) neoprávnená zmena obsahu poskytnutého Predávajúcim, najmä ceny alebo popisy Tovaru poskytované ako súčasť Internetového obchodu.
 13. Zákazník má právo podať reklamáciu týkajúcej sa Služby.
 14. Reklamáciu týkajúcu sa Služby je možné podať akýmkoľvek spôsobom, ktorý zabezpečí, že Reklamácia bude Predávajúcemu doručená, najmä elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected] alebo písomne na túto adresu: OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika.
 15. Správne podaná Reklamácia týkajúca sa Služby musí obsahovať nasledujúce údaje :
  • osobné údaje klienta (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa);
  • odůvodnění reklamace.
 16. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby Reklamace týkající se Služby byly vyřešeny nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne podání Reklamace, přičemž v obzvláště komplikovaných případech nejpozději do 30 dnů od jejího podání, pokud ze zákona nevyplývá jiný obligátní, kratší termín.
 17. Není možné využívat služby prostřednictvím stránky www.andzela.cz anonymním způsobem.

III. Uzavírání Kupní smlouvy

 1. V případě spotřebitelů je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Internetového obchodu smlouvou na dálku ve smyslu Zákona o právech spotřebitele.
 2. Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a prodejcem následuje po zadání objednávky Klientem.
 3. Prodejce umožňuje zadávání Objednávek Zboží následujícím způsobem:
  • v Internetovém obchodě;
  • elektronicky.
 4. Registrace se uskuteční po vyplnění a odsouhlasení registračního formuláře, dostupného na stránce Internetového obchodu.
 5. Podmínkou registrace je vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami, Ochranou osobních údajů a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
 6. K uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu dochází:
  • buď založením Účtu a přihlášením se do svého Účtu nebo správným a úplným vyplněním Objednávky:
   • výběrem druhu Zboží kliknutím na tlačítko " přidej do košíku " na stránce Internetového obchodu;
   • kliknutím na tlačítko " Odešli objednávku ";
   • v záložce " Shrnutí objednávky " kliknutím na tlačítko " Přeskočit k realizaci objednávky ";
   • vyplň formulář " Zadej adresu doručení a vrať se do Internetového obchodu ", pokud v procesu registrace nebyly údaje poskytnuté plně a klikni " Ulož ";
   • následně v záložce adresa doručení zadej adresu doručení, adresu můžeš zaktualizovat kliknutím na tlačítko " Změň adresu "; pomocí tlačítka " Zadej novou adresu " můžeš doplnit novou adresu. Pokud chceš doplnit komentář do své Objednávky, zapiš ho na vyznačeném místě. Můžeš tam napsat doplňující informace pro kurýra např. název firmy nebo číslo patra. Po doplnění údajů klikni na tlačítko " Dále ".
   • v záložce " Doručení " vyber způsob doručení, zaškrtni políčko "check-box" potvrzující seznámení a souhlas s Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů. Zákazník není povinen souhlasit s ostatními klauzulemi dostupnými v procesu registrace Účtu. Po vyplnění údajů klikni na tlačítko " Vyber způsob platby ".
   • v záložce " Platby " vyber způsob platby; následně se zobrazí konečný obsah týkající se závazné Nabídky Prodávajícího, zobrazující se na stránce Internetového obchodu, t.j.: jednotkové a celkové ceny objednaného Zboží nebo služeb, včetně nákladů na dopravu;
   • vyjádřením souhlasu Zákazníka s uzavřením Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Nabídce následuje kliknutím na tlačítko " Potvrzuji objednávku ".
  • nebo prostřednictvím:
   • výběru druhu Zboží, kliknutím na tlačítko " přidej do košíku " na stránce Internetového obchodu;
   • kliknutím na tlačítko " Odešli objednávku ";
   • v záložce " Shrnutí objednávky " kliknutím na tlačítko " Odešli objednávku ";
   • v záložce krok číslo 2 " Přihlas se ę" přesunutím se na stránce dolů a kliknutím na tlačítko " Rychlý nákup bez registrace " a správné, kompletní vyplnění formuláře zadáním osobních údajů: e-mail, jméno, příjmení, datum narození a adresy: stát, název ulice, číslo domu nebo bytu, PSČ, město, číslo telefonu. Zadání údajů týkajících se dopravy ", můžeš změnit nebo doplnit adresu;
   • mimo uvedení osobních údajů a adresy, podmínkou registrace je souhlas s obsahem Obchodních podmínek a Ochranou osobních údajů, tj. prostřednictvím udělení souhlasu s obsahem: " Souhlasím s Obchodními podmínkami Internetového obchodu Andżela a Ochranou Osobních údajů. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Andżela Andżelika Sekuter se sídlem ve Varšavě, ul. Wynalazek 2/214, 02-677, za účelem registrace Účtu a zpracování transakcí a svěření údajů na zpracování subjektům spolupracujícím se společností Andżela Andżelika Sekuter) v oblasti zpracování objednávek (např. kurýrů). Zpracování osobních údajů se uskuteční na základě ustanovení o ochraně osobních údajů. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů brání registraci na webu, jakož i realizaci objednávek . "" Zákazník tímto potvrzuje, že:
    • jím uvedené osobní údaje ve formuláři souhlasí s realitou,
    • ním uvedené údaje neporušují jakákoli práva třetích stran,
    • se seznámil s Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů a zavazuje se je dodržovat.
   • po prověření, zda je uvedená adresa doručení správná, je třeba kliknout na tlačítko " Odešli objednávku ";
   • následně v záložce adresa doručení se ujisti, zda je uvedená adresa doručení správná, adresu můžeš upravit kliknutím na " Změň adresu "; pomocí tlačítka " Přidej novou adresu " můžeš přidat adresu. Pokud chceš přidat komentář k objednávce, zapiš ho na vyznačeném místě. Můžeš tam doplnit informace pro kurýra np. Název firmy nebo číslo patra. Po doplnění údajů klikni na tlačítko " Pokračuj dále ".
   • v záložce " Doručení " vyber způsob doručení, zaškrtni políčko "check-box" potvrzující seznámení a souhlas s Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů. Po vyplnění údajů klikni na " Vyber způsob platby ".
   • v záložce " Platba " vyber způsob platby; následně se zobrazí finální znění obsahu závazné Nabídky Prodávajícího, zobrazující se na stránce Internetového obchodu, tj jednotkové a celkové ceny Zboží nebo služeb, včetně nákladů na dopravu;
   • vyjádření souhlasu Zákazníka s uzavřením Kupní smlouvy nastupuje kliknutím tlačítka " Potvrzuji objednávku ".
 7. V procesu zadávání Objednávky - do momentu kliknutí na tlačítko " Potvrzuji objednávku " - Zákazník má možnost modifikace uvedených údajů a rovněž Zboží. Za tímto účelem je třeba, aby se Zákazník řídil zobrazenými informacemi dostupnými na stránce.
 8. Po zadání Objednávky, Zákazník obdrží e-mail od Prodávajícího, obsahující konečné potvrzení všech důležitých informací týkajících se Objednávky.
 9. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mail, o němž je zmínka v bodě 7 výše.
 10. Pokud k uzavření Kupní smlouvy dojde elektronicky:
  • Prodejce posílá Zákazníkovi e-mail s potvrzením obsahu návrhu Kupní smlouvy;
  • Zákazník posílá Prodejci Objednávku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení, o kterém je zmínka výše;
  • v případě, že Zákazník nemá Účet a nesouhlasil s Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů, vyžaduje se souhlas Zákazníka s Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů.
 11. V souvislosti s Objednávkou zadanou v souladu s bodem 10 výše, Prodejce v reakci na Objednávku okamžitě zašle Yákazníkovi zprávu na e-mailovou adresu, kterou pro tento účel zadal Zákazník, s potvrzením o přijetí Objednávky a začátkem její ověření.
 12. Po ověřeníOobjednávky Prodejce bez zbytečného odkladu zašle na e-mailovou adresu Zákazníka zprávu s: (1) potvrzením přijetí jedné nebo více individuálních Nabídek na Zboží v rámci Objednávky a potvrzením uzavření Kupní smlouvy (akceptací Objednávky na zboží uvedené ve zprávě) nebo (2) informaci o nemožnosti přijmout všechny nebo část nabídek na Zboží předložených v rámci Objednávky
 13. Kupní smlouva v režimu uvedeném v bodě 10 se uzavírá ve chvíli potvrzení nabídky (nabídek), tj Zákazník dostane zprávu uvedenou v bodě 12 odst. 1 výše v rozsahu zboží uvedeného v této příloze.
 14. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, v souladu s Obchodními podmínkami.
 15. Kupní smlouva se uzavírá v souladu s polským zákonem.
 16. Prodejce přijímá Objednávky elektronicky prostřednictvím Internetového obchodu 7 (slovně: sedm) dní v týdnu, 24 (slovně: čtyřiadvacet) hodin / denně.
 17. Prodejce může informovat Zákazníka o stavu Objednávky, zejména zasíláním zpráv na e-mailovou adresu, kterou mu poskytl, prostřednictvím SMS nebo telefonicky.
 18. Prodávající se snaží zajistit dostupnost všeho Zboží a plnění kupní smlouvy. Pokud není možné plnění Kupní smlouvy případně v jiných situacích určených zákonem, mohou se uplatnit příslušná ustanovení občanského zákoníku včetně čl. 493 - 495 občanského zákoníku, zejména pokud jde o povinnost okamžitě vrátit peníze Spotřebiteli.
 19. Ceny v Internetovém obchodě jsou uvedeny v CZK včetně daně ze Zboží a služeb. Ceny Zboží uvedené v Internetovém obchodě nezahrnují cenu přepravy Zboží na místo určené Zákazníkem. Náklady na dopravu závisejí na možnosti dodání zboží, kterou si Zákazník vybere v stádiu vyplnění objednávkového formuláře.
 20. Cena Zboží uvedená v Internetovém obchodě před přidáním Zboží do košíku je pouze výzvou k zahájení jednání a po přidání Zboží do košíku se může lišit od ceny tohoto Zboží. Rozdíl v ceně ovlivňují vždy následující okolnosti: množství Zboží, hodnota Objednávky, způsob doručení, způsob platby.
 21. Prodejce umožňuje následující způsoby platby za Zboží:
  • prostřednictvím platební brány PayU, v souladu s Obchodními podmínkami PayU;
  • prostřednictvím platební brány PayPal, v souladu s Obchodními podmínkami PayPal;
  • bankovním převodem na bankovní účet 28 0233 9654 / 2010;
  • dobírkou (platba při převzetí Zboží).
 22. Lhůta splatnosti plateb uskutečněných prostřednictvím: služby PayU a PayPal - je okamžik bezprostředně po zadání Objednávky, v případě plateb provedených převodem na bankovní účet - datum přijetí prostředků na účet 28 0233 9654 / 2010 a v případě platby na dobírku, v den dodání Zboží.
 23. Prodejce neuchovává údaje o platebních ani kreditních kartách, jejichž prostřednictvím Zákazník uskutečňuje platbu.
 24. Celková hodnota Objednávky zahrnuje cenu, náklady na doručení Zákazníkovi a jakékoli další náklady za volitelné placené služby vybrané Zákazníkům. Prodávající může v určeném období určit minimální hodnotu Objednávky, pro kterou je přeprava Zboží bezplatná. O celkové ceně včetně daní za Zboží, které je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na doručení (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a o dalších nákladech, a pokud není možné určit výši těchto poplatků - o povinnosti jejich zaplacení, je informovaný Zákazník při zadávání Objednávky, a to i tehdy, když si Zákazník přeje být vázán Kupní smlouvou. Akce v Internetovém obchodě není možné kombinovat, pokud v ustanoveních Akce není výslovně uvedeno jinak.
 25. Prodejce může umožnit Zákazníkovi osobně vyzvednout Zboží na určeném odběrném místě ( pokud taková služba byla Prodávajícím zpřístupněna pro daný Zboží, a v případě zadání více Objednávek - veškeré Zboží, na který se vztahují kroky Zákazníka ), poskytnutím takové možnosti pokaždé na podstránce daného Zboží nebo při zadávání Objednávky.
 26. Pokud Prodávající neobdrží platbu od Zákazníka, který si vybral platbu předem, může se Prodávající zkontaktovat se Zákazníkem, za účelem připomenutí mu platby včetně zaslání e-mailu. Pokud platbu neuskuteční do 4 dnů od zadání Objednávky a potom do dalších 3 dnů, bude mít za následek, že Objednávka od Zákazníka nebude přijata. Pokud si Zákazník zvolí platbu při doručení, je povinen zrealizovat platbu při doručení. Odmítnutí převzetí zboží je navzdory stanovení dodatečné přiměřené lhůty podmínkou ukončení Kupní smlouvy a Zákazník se v tomto případě zavazuje na základě žádosti zaplatit Prodávajícímu náklady na dopravu nepřevzatého tovaru nezbavuje Prodávajícího dodatečné náhrady.
 27. Pokud si Zákazník zásilku nepřevezme z důvodů, které nejsou závislé na Prodávajícim, náklady na opětovné odeslání Zákazníkovi nese plně Zákazník.
 28. Objednané zboží je možné doručit na území celé Evropy a Ruska kurýrem nebo prostřednictvím Polské pošty. Náklady na dodání Zboží zakoupeného Zákazníkem jsou uvedeny na webové stránce www.andzela.cz v záložce: Platby http://andzela.cz/content/ 10-platby .
 29. Prodejce může odebrat Zákazníkovi právo používat Internetový obchod, jakož i omezit jeho přístup k části nebo k celku Internetového obchodu, s okamžitou účinností, pokud Zákazník porušuje Všeobecné obchodní podmínky, a zejména pokud Zákazník:
  • poskytl během registrace v Internetovém obchodě údaje, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální, zavádějící nebo porušující práva třetích stran,
  • se dopustil prostřednictvím Internetového obchodu porušení osobních práv třetích stran, zejména osobních práv ostatních Zákazníků Internetového obchodu,
  • se dopustí čehokoliv, co bude Prodávající považovat za neslučitelné s platnými zákony nebo všeobecnými zásadami užívání Internetu nebo porušování dobrého jména Prodávajícího.
 30. Zákazník, který byl zbaven práva používat Internetový obchod, se nemůže znovu zaregistrovat bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
 31. S cílem zajistit bezpečnost přenosu dat a údajů v souvislosti se službami poskytovanými jako součást webové stránky, Internetový obchod přijímá technická a organizační opatření přiměřená stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněnému získávání a úpravě osobních údajů odesílaných na internetu. < / li>

IV. Zpracování Objednávky

 1. Doručení Zboží je realizováno na adresu, kterou Zákazník uvedl během zadávání Objednávky.
 2. Doručení objednaného Zboží se uskutečňuje prostřednictvím kurýrní společnosti nebo Polské pošty nebo prostřednictvím jiného dopravce v souladu s možností, která je dostupná během zadání Objednávky Zákazníkem.
 3. Lhůta pro doručení v Čechách je až 7 (sedm) pracovních dní od okamžiku, kdy jsou peníze připsány na účet.
 4. Termín doručení uvedený v předchozím bodě nemusí být dodržen v případě okolností způsobených zaviněním přepravce, zaviněním Zákazníka nebo vyšší mocí.
 5. V případě nepřítomnosti Zákazníka nebo osoby oprávněné k vyzvednutí Zboží v místě dodání se při prvním pokusu dopravce o doručení zboží bude datum dodání zboží považovat za splněný, pokud přepravce avizuje zásilku.
 6. Ochrana, zveřejnění a potvrzení důležitých ustanovení Kupní smlouvy se uskuteční zasláním na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
 7. Pokud Zákazník zjistí poškození zásilky, doporučuje se za přítomnosti kurýra vyhotovit protokol o poškození a okamžitě informovat Prodávajícího.
 8. Výměna zakoupeného a vadného zboží je možná pouze postupem odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v kapitole V. níže a předložením a zaplacením nové, nezávislé Objednávky.

V. Právo odstoupení od Kupní smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy o prodeji na dálku má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím bez uvedení důvodu a aniž mu vznikly jiné náklady, než stanoví zákon, do 14 dnů ode dne přijetí zboží. Tím přebírá vlastnictví Zboží Spotřebitelem nebo převzetí vlastnictví Zboží třetí stranou určenou Spotřebitelům jinou než přepravce. Pokud Spotřebitel zadá jednu Objednávku obsahující mnoho věcí, které jsou dodávány samostatně, po částech, 14-denní lhůta by se měla počítat od momentu fyzického vlastnictví posledního Zboží nebo části Zboží, a pokud Kupní smlouva zahrnuje pravidelné dodávání Zboží na omezenou dobu - od převzetí držby prvního Zboží.
 2. Spotřebitel, který uplatňuje právo uvedené v bodě 1 výše, může odstoupit od Kupní smlouvy předložením příslušného prohlášení.
 3. Zákazník může použít vzorový formulář připravený Internetovým obchodem Andżela, který musí být vyplněn, ale jeho použití není povinné.
 4. Prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy je třeba zaslat na adresu OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika, s výjimkou toho, že na dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat prohlášení o uplatnění tohoto práva v této lhůtě.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené na dálku se tato smlouva považuje za neplatnou. To, co obě strany poskytly, se vrátí v nezměněné podobě, pokud nebyla dohodnuta změna. Přímé náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel. Prodávající je povinen okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání Zboží ( s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu, který si Zákazník zvolil) doručení jiné jako nejlevnější obvyklá metoda doručení dostupná v Internetovém obchodě ). Kromě toho, pokud Zákazník vrátí Zboží jiným způsobem, než je nejlevnější běžný způsob doručování nabízen v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen nahradit dodatečné náklady, které mu vznikly. Prodejce neodpovídá za zpětné zásilky.
 6. Pokud Spotřebitel uplatní své zákonné právo na odstoupení od Kupní smlouvy, prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl vyzvednutí Zboží od samotného SpotřebitelE může zadržet vrácení platby od Spotřebitele, dokud nedostane vrácené zboží nebo Spotřebitel nepředloží důkaz o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 7. Spotřebitel je povinen okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Zboží Prodávajícímu nebo předat osobě oprávněné k jeho vyzvednutí, pokud Prodávající nenabídl, že sám Zboží vyzvedne.
 8. V případě, že Spotřebitel nevrátil Zboží v požadované lhůtě, z důvodů, za které je Spotřebitel odpovědný, se mu připíše zpoždění. V takovém případě může Prodávající požadovat náhradu škody způsobené prodlením (článek 477 odst. 1 občanského zákoníku).
 9. Pokud Spotřebitel uplatní své zákonné právo na odstoupení od smlouvy, je odpovědný za snížení hodnoty zboží, které vyplývá z jeho použití způsobem, který překračuje rámec nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží. Odpovědnost Spotřebitele může zahrnovat zejména neschopnost uvést Zboží k prodeji jako plnohodnotný Zboží, náklady na opětovné umístění značek a bezpečnostních prvků na Zboží, jakož i náklady na obnovení Zboží do stavu umožňujícího jeho opětovné uvedení na prodej jako součást Internetového obchodu včetně nákladů na testování Zboží prostřednictvím odborníka a náklady na odstranění nedostatků zjištěných v důsledku takového přezkoumání ( v rozsahu, v jakém tyto nedostatky vyplývají z použití zboží spotřebitelem způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro zjištění jeho charakteru, charakteristik a fungování ).
 10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v bodě 1 výše, Spotřebitel nemá v souvislosti se smlouvami: (1) na poskytování služeb, jestliže Prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením Služby informován, že po provedení služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) v němž cena nebo odměna závisí na výkyvů na finančním trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu, a které se mohou vyskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) v jejichž předmětem Služby je originální zboží, vyrobené podle specifikací Spotřebitele nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém jsou předmětem Služby Produkty, které se rychle kazí nebo mají krátkou trvanlivost; (5) v němž je předmětem služby Zboží dodáno v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) ve kterém jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po doručení; (7) ve kterém Spotřebitel výslovně požadoval, aby ho Prodávající navštívil kvůli neodkladné opravě nebo údržbě; pokud Prodávající poskytuje jiné Služby než ty, které požaduje Spotřebitel nebo poskytuje Zboží jiný než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, má Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy v souvislosti s doplňkovými Službami nebo Zbožím; (8) ve kterém jsou předmětem zvukové služby, obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávány v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po doručení; (9) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (10) uzavřena prostřednictvím veřejné dražby.
 11. Kupující, který není Spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v bodu 1 a pravidla a podmínky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 12. Spotřebitel má právo používat Zboží před odstoupením od smlouvy jen tak, jak by to dělal v kamenném obchodě.
 13. Pokud spotřebitel vrátí Zboží nadměrně opotřebené, poškozené nebo zničené a stav obalu v době dodávky nevznese žádné námitky, Prodávající má právo v tomto ohledu účtovat Zákazníkovi kompenzaci. Po vyzváni Zákazníka na úhradu škody může Prodávající předložit prohlášení o odpočtu jeho pohledávky z titulu náhrady škody za snížení hodnoty věci spolu s nárokem Spotřebitele na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřenou smlouvou.
 14. Pokud Spotřebitel předložil žádost o odstoupení od smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestane být závazná.
 15. Vrácení Zboží se nevztahuje na Objednávky zadané pomocí poukázek (slevových kódů) poskytnutých společností Andzela.cZ jako dárek za aktivitu na sociálních sítích.
 16. V případě vrácení obuvi - Klient je povinen vrátit zboží v originálním obalu (krabici), v nezměněném stavu. Krabici je třeba zabalit do balící fólie a dodatečně ji zabezpečit před nalepením dodacího listu přímo na krabici. Při viditelných změnách případně při chybějícím originálním obalu bude hodnota vráceného zboží snížena o cenu krabice t.j. 47 KC

VI. Reklamace

 1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, jestliže má prodané Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka), je uveden v ustanoveních občanského zákoníku, zejména v čl. 556 a násl. Občanského zákoníku. Na Zboží nacházející se v Internetovém obchodě se může vztahovat záruka výrobce. Podrobné záruční podmínky a jejich trvání jsou uvedeny na záručním listě vydaném ručitelem a přiloženém ke Zboží.
 2. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad. Prodávající je zbaven odpovědnosti v rámci záruky, pokud byl Spotřebitel v době uzavření Kupní smlouvy o vadě informován.
 3. Pokud má prodávaný Zboží vadu, Zákazník může:
  • podat žádost o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy, pokud Prodávající okamžitě a bez zbytečných komplikací pro Zákazníka nevymění vadný produkt za bezchybný nebo vadu neodstraní. Snížená cena by měla zůstat v poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, v níž hodnota vadného Zboží je v poměru ke Zboží bez vady. Zákazník nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže je vada Zboží zanedbatelná;
  • požadovat výměnu vadného Produktu za Produkt bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečného nepohodlí pro Zákazníka;

   s výhradami a zásadami stanovenými v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

 4. Zákazník může namísto odstranění vady, které navrhl Prodávající, žádat o výměnu Zboží na bezchybný nebo namísto výměny Zboží požádat o odstranění vady, pokud není nemožné uvést Produkt do souladu se smlouvou způsobem, který si zvolil Spotřebitel, nebo by si to vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání s metodou navrženou Prodávajícím. Při posuzování překročení nákladů se bere v úvahu hodnota Zboží bez vad, typ a význam zjištěné chyby, jakož i nepříjemnosti, kterým by byl Spotřebitel vystaven v případě využití jiného způsobu řešení Reklamace.
 5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada zanedbatelná.
 6. Prodávající neposkytuje záruku na jím prodávaný Zboží.
 7. Správně podaná Reklamace musí obsahovat následující údaje:
  • údaje Zákazníka (jméno, příjmení, adresa, e-mail, korespondenční adresa)
  • datum získání Zboží, druh reklamovaného Zboží,
  • detailní popis vady a datum její zjištění, žádost Zákazníka, a rovněž preferovaný způsob, jakým chce být Zákazník poinformovaný o výsledku Reklamace.
 8. Spolu s podáním Reklamace je třeba doručit Prodejci i doklad o koupi Zboží. Může to být kopie pokladníčního dokladu, potvrzení platby kartou apod.
 9. V případě chybějících dokladů potřebných pro uplatnění Reklamace, Prodejce se obrátí na Zákazníka za účelem jejich doplnění v souladu s kontaktními údaji uvedenými v Reklamaci.
 10. Zákazník, který si uplatňuje záruku, je povinen dodat chybný Zboží na náklady Prodávajícího na adresu: OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika. Reklamované Zboží zaslané Prodejci musí být čisté.
 11. Prodávající do 14 dnů od přijetí Reklamace od Spotřebitele ho informuje o svém stanovisku k předložené Reklamaci.
 12. Zákazník může podat Reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře vypracovaném Prodejcem, zasláním na adresu:OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika avšak využití tohoto formuláře není povinné.
 13. Prodávající odpovídá za záruku, pokud se zjistí fyzická vada do dvou let od data dodání Zboží Zákazníkovi. Nárok na odstranění vady nebo na náhradu Produktu za výrobek bez vad zaniká po uplynutí jednoho roku ode dne zjištění vady, avšak v případě Objednávky podané Spotřebitelem - promlčecí doba nesmí uplynout dříve, než je uvedeno v první větě.
 14. Zákazník by měl reklamovaný produkt převzít ihned poté, co ho Prodávající informoval o posouzení jeho žádosti a doručení na adresu uvedenou Zákazníkem. V případě, že Zboží nebude převzato, Prodávající písemně vyzve Zákazníka, nebo se s ním dohodne jinak, aby vyzvedl Zboží do 14 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VII. Mimosoudní způsoby řešení reklamací

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a Reklamací:
  • je oprávněn požádat Obchodní inspekci o zahájení mediačního řízení týkajícího se přátelského urovnání sporu mezi Spotřebitelem a společností Andżela Andżelika Sekuter, ukončení sporu mezi Spotřebitelem a společností Andżela Andżelika Sekuter,
 2. je oprávněn požádat Obchodní inspekci o zahájení mediačního řízení v přátelské věci.
 3. Mimosoudní způsoby řešení Reklamací a urovnávání sporů mají dobrovolný charakter.
 4. Za účelem zahájení řízení by se měla příslušnému kontrolnímu úřadu Obchodní inspekce podat příslušná žádost - v závislosti na typu řízení - žádost o mediaci nebo žádost o přezkoumání případu před smírčím spotřebitelským soudem. Formuláře žádosti jsou pro usnadnění použití dostupné v rejstříku každého mimosoudního spotřebitelského soudu, jakož i na webových stránkách okresních inspektorátů obchodní inspekce. Podrobné informace o postupech při mimosoudním posuzování stížností a opravných prostředcích, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na pobočkách a na webových stránkách městských spotřebitelských ombudsmanů, sociálních organizací, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu Spotřebitele, obchodních inspektorátech apod. těmito adresami: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/spawy_ind Individualne.php.
 5. Zákazník, který je Spotřebitelem, může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím pomocí bezplatné pomoci městského ombudsmana pro Spotřebitele nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu Spotřebitele, včetně: Spotřebitelská federace (adresa webové stránky: www.federacja-konsumentow.org.pl .

VIII. Práva týkající se obsahu

 1. Výhradní práva na obsah zpřístupněný / umístěný v rámci Internetového obchodu Prodejcem nebo jeho stranami, zejména autorská práva k popisem, fotografiím atd., Název Internetového obchodu (ochranná známka), jeho grafické prvky, software a práva v rozsahu databáze údajů podléhají právní ochraně a patří Prodávajícímu nebo subjektům, se kterými Prodávající uzavřel příslušné dohody. Zákazník je oprávněn použít výše uvedený obsah bezplatně, jakož i používat obsah zveřejněný v souladu se zákonem a už šířen jinými Zákazníky v rámci Internetového obchodu, ale výlučně na osobní použití a pouze za účelem správného použití Internetového obchodu po celém světě. Používání obsahu v jiných oblastech je povoleno pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného subjektu písemnou formou, jinak by byl neplatný.
 2. Veškerý obsah, včetně grafiky a fotografií zveřejněných na webové stránce, je chráněn na základě zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech - má tvůrčí a individuální charakter. Nesmí se kopírovat bez souhlasu Prodávajícího.
 3. Zákazník, který umisťuje v Internetovém obchodě jakýkoliv obsah, zejména grafiku, komentáře, názory nebo vyjádření v rámci Účtu nebo kdekoliv jinde v Internetovém obchodě, uděluje Prodávajícímu nevýhradní, neurčitou, územně neomezenou a bezplatnou licenci na používání, zaznamenávání, změnu, vymazání, doplnění, veřejné představení, veřejné vystavení, rozmnožování a šíření (zejména na internetu) tohoto obsahu po celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat sublicence v rozsahu odůvodněném implementací Kupní smlouvy nebo dohody o poskytování služeb (včetně fungování a rozvoje Internetového obchodu), jakož i oprávnění vykonávat nezávisle nebo prostřednictvím třetích stran závislé práva v rozsahu zpracování, úpravy, změny a překladu díla ve smyslu zákona o autorských právech a souvisejících právech ze dne 4. února 1994. Pokud Zákazník není oprávněn udělovat licence uvedené v tomto bodě 3, Zákazník se zavazuje získat tyto příslušné licence pro Prodávajícího.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zákazníka budou Prodávajícím zpracovány v souladu se všemi bezpečnostními požadavky stanovenými v příslušných ustanoveních o Ochraně osobních údajů v souladu s Ochranou osobních údajů, která je součástí Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, je však třeba k založení Účtu, používání konkrétních Služeb, uzavřeníKkupní smlouvy včetně realizace Objednávky.
 3. Osobní údaje zpracovává v zásadě Prodejce za účelem realizace zadané Objednávky. Poskytnuté osobní údaje budou uloženy v databázi Administrátora a budou použity na řádné provedení Kupní smlouvy a pokud se Zákazník nedohodne jinak, pro marketingové účely, zejména k informování o nových produktech, službách a propagačních akcích a na zasílání novinek.
 4. Osobní údaje budou Prodávajícím archivovány 3 roky od posledního prodeje.
 5. Podle GDPR má Zákazník zpravidla v závislosti na použití konkrétních funkcí právo podat stížnost příslušnému orgánu na ochranu osobních údajů, právo namítat, právo na přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu, vymazání, omezení zpracování a přenos dat.
 6. Další vysvětlení týkající se Ochrany osobních údajů jsou uvedeny v "Ochraně osobních údajů" dostupné v Internetovém obchodě.
 7. Při registraci na stránce www.andzela.cz prohlašuji, že jsem byl (a) informován (á) o svém právu na přístup k mým Osobním údajům a jejich opravě, jakož i o svobodě namítat proti jejich zpracování kdykoli prostřednictvím kontaktu: < ul>
 8. elektronicky, na adrese: [email protected]
 9. písemně, na adrese: OlzaLogistic - Andżela, PFB 2, 737 01 Cesky Tesin, Česká Republika
 10. Zákazník má právo přijímat údaje o něm ve strukturovaném, běžně používaném čitelném formátu. Má také právo zaslat tyto údaje jinému administrátorovi bez jakýchkoliv překážek ze strany Administrátora, od kterého budou údaje získané (článek 20 odst. 1 GDPR). V případech, kdy je to technicky možné, Zákazník může požádat Administrátora o zaslání jeho údajů přímo jinému administrátorovi (článek 20 odst. 2 GDPR).
 11. Prodejce používá soubory "cookies". Informace shromážděné pomocí "cookies" umožňují přizpůsobit služby a obsah individuálním potřebám a preferencím uživatelů a také se používají k sestavení obecné statistiky o používání obchodu uživatelům. Vypnutí možnosti ukládání "cookies" ve webovém prohlížeči, obecně nezabrání použití Internetového obchodu, ale může způsobit určité překážky.

X. Ustanovení týkající se Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli

 1. Tato část Obchodních podmínek a zde obsažené ustanovení se vztahují pouze na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli.
 2. Zákazníci, kteří nejsou Spotřebiteli, nemají v souladu se zákonem o právech Spotřebitele právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené na dálku jako Spotřebitelé.
 3. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby včetně požadování předčasného nebo úplného zaplacení, a to bez ohledu na způsob platby vybraný Zákazníkem a skutečnost, že došlo k uzavření Kupní smlouvy.
 4. V momentě, kdy Prodávající předá Zboží přepravci, převede na Zákazníka, který není Spotřebitelem, výhody a břemena spojené se Zbožím a riziko náhodné ztráty nebo poškození Zboží. V takovém případě Prodávající neodpovídá za žádné ztráty, úbytek nebo poškození Zboží, které vzniknou jeho přijetím přepravci až po jeho doručení Zákazníkovi a také za zpoždění při dodání zásilky.
 5. V souladu s čl. 558 odst. 1 Občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího vyplývající ze záruky za Zboží vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem ..
 6. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli může Prodávající vypovědět dohodu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenční smlouvu s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním Zákazníkovi příslušné prohlášení v jakékoli podobě.
 7. Prodávající ani jeho zaměstnanci, zmocněnci a zástupci nenesou odpovědnost vůči Zákazníkovi, jeho subdodavatelem, zaměstnancům, zmocněncem nebo zástupcem za jakékoli škody, včetně následných, nepřímých škod, ušlého zisku, pokud škoda nebyla způsobena úmyslným zaviněním.
 8. V každém případě stanovení odpovědnosti Prodávajícího, jeho zaměstnanců, zmocněnců nebo zmocněnce je tato odpovědnost vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, bez ohledu na jeho právní základ omezená - jako součást jednoho sporu, jakož i za všechny spory celkem - do výšky cena zaplacené na základě poslední Kupní smlouvy, ale ne více než do výšky 800 PLN (slovy: osm set zlotých.
 9. Všechny spory, které vzniknou mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, se předloží soudu odpovídajícímu sídlu Prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Řešení jakýchkoliv sporů, které vzniknou mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, se předloží na příslušné soudy v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
 2. Smlouvy uzavřené Prodávajícím se uzavírají v češtině.
 3. Volba polského práva na základě Všeobecných obchodních podmínek nezbavuje Spotřebitele ochrany, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, které nelze vyloučit na základě smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem podle zákona, který by byl podle příslušných nařízení v případě neexistence volby přiměřený.
 4. Všeobecné obchodní podmínky a přílohy k Všeobecným obchodním podmínkám tvoří standardní smlouvu ve smyslu čl. 384 odst. 1 Občanského zákoníku.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Všeobecné obchodní podmínky. V případě, že dojde ke změnám ve Všeobecných obchodních podmínkách, Prodávající poskytne jednotné znění Všeobecných obchodních podmínek zveřejněním v Internetovém obchodě a pro Zákazníky, kteří mají Účet jako povinnost jejich odsouhlasení při přihlášení do Účtu, což strany považují za uvedení informace o změně prostředků elektronické komunikace takovým způsobem, že Zákazník mohl přečíst její obsah.
 6. Změny Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na Zákazníka od okamžiku jejich odsouhlasení při přihlášení na Účet v Internetovém obchodě (týká se Zákazníky, kteří se zaregistrovali v Internetovém obchodě). Změna Všeobecných obchodních podmínek není relevantní pro Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím před změnou Všeobecných obchodních podmínek.
 7. Prodávající neodpovídá za blokování poštovních serverů Administrátoři, které podporují e-mailové zprávy Zákazníka, za odesílání zpráv Prodávajícího na emailovou adresu poskytnutou Zákazníkem a za odstranění a blokování e-mailů odesílaných Prodávajícím pomocí softwaru nainstalovaného v počítači, který používá Zákazník.
 8. Prodávající neodpovídá za transakce uskutečněné neautorizovanými třetími stranami, které získaly přístup k Účtu v Internetovém obchodě v důsledku ztráty nebo zveřejnění přihlašovacího jména nebo hesla k tomuto účtu ze strany Zákazníka.
 9. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28-12-2022r.

Příloha č. 2 - Vzor formuláře vrácení zboží

Formulář vrácení zboží

Příloha č. 3 - Vzor reklamačního formuláře

Reklamační formulář